Budżet Obywatelski w Gminie Kęty na rok 2014

Ideą budżetu obywatelskiego jest włączenie Mieszkańców w konsultacje dotyczące zadań budżetowych na 2014 rok, a przez to Ich świadome współdecydowanie o wydatkach z budżetu gminy. Celem konsultacji społecznych jest przede wszystkim jak najszerszy udział Mieszkańców w procesie zarządzania Gminą Kęty, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Powyższy proces będzie realizowany w kilku etapach, przede wszystkim poprzez umożliwienie wszystkim zgłaszanie pomysłów zadań, a następnie wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród Mieszkańców. Dzięki budżetowi obywatelskiemu uzyskana zostanie ważna informacja o występujących na obszarze Gminy Kęty problemach do rozwiązania.

 

 

jednostka pomocnicza liczba mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 lipca 2013 r. kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej
Dzielnica Nowe Miasto 8.899 do 889.900 zł
Dzielnica Podlesie 2.643 do 264.300 zł
Dzielnica Stare Miasto 7.654 do 765.400 zł
Sołectwo Bielany 1.891 do 189.100 zł
Sołectwo Bulowice 4.890 do 489.000 zł
Sołectwo Łęki 1.347 do 134.700 zł
Malec 1.334 do 133.400 zł
Sołectwo Nowa Wieś 3.282 do 328.200 zł
Sołectwo Witkowice 2.271 do 227.100 zł
Razem 34.211 do 3.421.100 zł

 

BUDŻET OBYWATELSKI składa się z 4 etapów:

Etap I (od 17 września do 4 października 2013 r.)

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2014 Zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej w okresie od 17 września do 4 października 2013 r. do godziny 14:00, na formularzu zgłoszeniowym, który należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kęty.

Formularz do pobrania:

 

 

wersja MS Word wersja Adobe PDF

 

Etap II (od 5 do 16 października 2013 r.)

Weryfikacja propozycji przez wydziały merytoryczne, ustalenie przez Gminny Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego ostatecznej listy projektów i zadań poddanych pod głosowanie Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dokonana zostanie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty z wykorzystaniem karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Następnie pracę rozpocznie Gminny Zespół ds. konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego celem wyłonienia listy zadań poddanych pod głosowanie. Zespół dokona oceny przedsięwzięć pod względem formalnym, które znajdą się na ostatecznej liście do głosowania. Opublikowane zostaną zarówno zadania poddane pod głosowanie, jak również zadania, które nie będą poddane pod głosowanie wraz z uzasadnieniem powodów ich niepoddania pod głosowanie.

Etap III (od 17 do 27  października 2013 r.)

Głosowanie nad propozycjami Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od dnia 17 października do 27 października 2013 r.  do godziny 24.00 na karcie do głosowania:

  • w wersji papierowej przekazanej do odpowiednich punktów do głosowania, których lista zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 3 października 2013 r., lub
  • w wersji elektronicznej przez Internet za pomocą formularza interaktywnego, dostępnego w okresie głosowania na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl.
Etap IV (od 28 października do 15 listopada 2013 r.)

Wpisanie wybranych w drodze głosowania przedsięwzięć do projektu budżetu gminy Rekomendowane do realizacji, poprzez ich uwzględnienie w projekcie uchwały budżetowej, będą te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim.