Karta do głosowania

na zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2014 rok


Pouczenie:
 1. Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 17 października 2013 r. do dnia 27 października 2013 r. do godz. 24:00.
 2. Głosowaniu ma charakter jawny.
 3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia.
 4. Kartę do głosowania należy złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.
 5. Kwoty, jakie mogą być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, wynoszą odpowiednio:

jednostka pomocnicza liczba mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 lipca 2013 r. kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej
Dzielnica Nowe Miasto 8.899 do 889.900 zł
Dzielnica Podlesie 2.643 do 264.300 zł
Dzielnica Stare Miasto 7.654 do 765.400 zł
Sołectwo Bielany 1.891 do 189.100 zł
Sołectwo Bulowice 4.890 do 489.000 zł
Sołectwo Łęki 1.347 do 134.700 zł
Malec 1.334 do 133.400 zł
Sołectwo Nowa Wieś 3.282 do 328.200 zł
Sołectwo Witkowice 2.271 do 227.100 zł
Razem 34.211 do 3.421.100 zł

Zasady ważności głosu:
 1. Aby głos był ważny należy wybrać nie więcej niż 5 zadań z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”
 2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwisko oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenie.
Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności głosu.
 2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 5 zadań z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania.
 3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego, lub gdy dane te są nieczytelne.
 4. Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem Gminy Kęty.
 5. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
 6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.
 7. Głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Kęty lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia.
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Kęty, który/a ukończył/a 16 lat. Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2014 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Kęty z siedzibą w Kętach, Rynek 7.

Termin przewidziany na głosowanie już minął.