Zarządzenie Nr 238/2013/B
Burmistrza Gminy Kęty

z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok

(tekst ujednolicony zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 260/2013/B z 25 września 2013 r.)

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) oraz §2 ust. 2, ust. 3  pkt 1, ust. 4  pkt 1, §3, §4 pkt 5, §5 pkt 2, 3, 5  i 6  Uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 16 maja 2012 r., poz. 2388), Burmistrz Gminy Kęty zarządza, co następuje:

§ 1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Kęty konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami”, dotyczących wydzielonej części budżetu Gminy Kęty na 2014 r., zwanej dalej „budżetem obywatelskim”.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 17 września 2013 r. do dnia 27 października 2013 r. do godz. 24:00.

§ 2. 

1. Celami konsultacji są:

1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą Kęty;

2) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;

3) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:

1) uzyskanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;

2) dokonanie przez mieszkańców Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego.

§ 3. 

1. Planowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski ustalona zostaje do wysokości 3.421.100 zł.

2. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 skierowanym przez Burmistrza Gminy Kęty do Rady Miejskiej w Kętach.

3. Szczegółowe zasady przygotowania budżetu obywatelskiego w Gminie Kęty określa załącznik Nr 1  do zarządzenia.

§ 4. 

Zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej, w okresie od dnia 17 września 2013 r. do dnia 4 października 2013 r. do godz. 14:00, na formularzu zgłoszeniowym, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2  do zarządzenia.

§ 5. 

Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dokonana zostanie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty z wykorzystaniem „Karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2014 rok”, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3  do zarządzenia.

§ 6. 

Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od dnia 17 października 2013 r. do dnia 27 października 2013 r. do godz. 24:00 na karcie do głosowania:

1) w wersji papierowej, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4  do zarządzenia, przekazanej do wyznaczonych punktów do głosowania, lub

2) w wersji elektronicznej przez Internet, dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej  Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl .

§ 7. 

1. W ramach przeprowadzania konsultacji zostanie powołany Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem”, do którego Burmistrz Gminy Kęty zaprosi:

1) radnych Rady Miejskiej w Kętach;

2) przedstawicieli zarządów dzielnic i rad sołeckich;

3) przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych;

4) przedstawicieli przedsiębiorców działających na terenie Gminy Kęty;

5) pracowników Urzędu Gminy Kęty.

2. Przewodniczącym Zespołu, kierującym jego pracami, będzie Sekretarz Gminy Kęty.

3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu Przewodniczącego lub członka Zespołu, zastępują ich wskazane przez nich osoby.

4. Tryb pracy Zespołu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 5  do zarządzenia.

§ 8. 

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Sekretarz Gminy Kęty.

§ 9. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kęty.

§ 10. 

Zarządzenie podlega publikacji poprzez:

1) zamieszczenie jego treści w dniu 10 września 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty, na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl  oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty;

2) przekazanie kopii zarządzenia do organów jednostek pomocniczych Gminy Kęty.

§ 11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz Gminy Kęty

mgr Tomasz Bąk

 

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 238/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 10 września 2013 r.

Zasady przygotowania budżetu obywatelskiego w Gminie Kęty

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2014, wpisujące się w Strategię Rozwoju Gminy Kęty na lata 2012-20201).

§ 2. 

1. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego powinny mieć charakter lokalny.

2. Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców jednostek pomocniczych Gminy Kęty tj.:

1) Dzielnicy Nowe Miasto, lub

2) Dzielnicy Podlesie, lub

3) Dzielnicy Stare Miasto; lub

4) Sołectwa Bielany, lub

5) Sołectwa Bulowice, lub

6) Sołectwa Łęki, lub

7) Sołectwa Malec, lub

8) Sołectwa Nowa Wieś, lub

9) Sołectwa Witkowice.

3. Kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej zależna jest od liczby mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 lipca 2013 r. i nie może przekroczyć iloczynu liczby mieszkańców oraz kwoty 100 zł, tj.:

jednostka pomocnicza

liczba mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 lipca 2013 r.

kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej

Dzielnica Nowe Miasto

8.899

do 889.900 zł

Dzielnica Podlesie

2.643

do 264.300 zł

Dzielnica Stare Miasto

7.654

do 765.400 zł

Sołectwo Bielany

1.891

do 189.100 zł

Sołectwo Bulowice

4.890

do 489.000 zł

Sołectwo Łęki

1.347

do 134.700 zł

Malec

1.334

do 133.400 zł

Sołectwo Nowa Wieś

3.282

do 328.200 zł

Sołectwo Witkowice

2.271

do 227.100 zł

Razem

34.211

do 3.421.100 zł

4. Szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego nie może przekraczać kwoty, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, ustalonej zgodnie z ust. 3  .

Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego

§ 3. 

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy.

§ 4. 

1. Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje, zgodnie z §4 zarządzenia, na formularzu wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy Kęty popierających daną propozycję.

2. Każdy mieszkaniec Gminy Kęty może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.

3. Formularz zgłoszenia propozycji zadania, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminie określonym w §4 zarządzenia, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kęty. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.

Rozdział 3.
Analiza zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§ 5. 

1. Sekretarz Gminy Kęty prowadzi rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

2. Sekretarz Gminy Kęty przekazuje niezwłocznie formularze, o których mowa w ust. 1, do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kęty w celu przeprowadzenia analizy, o której mowa w §5 zarządzenia.

§ 6. 

Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty:

1) dokonują analizy, o której mowa w §5 zarządzenia;

2) w przypadku stwierdzenia, iż formularz z propozycją zadania do budżetu obywatelskiego jest niekompletny albo nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania, występują do autora propozycji zadania o uzupełnienie stosownych braków w ciągu 5  dni;

3) przekazują niezwłocznie Sekretarzowi Gminy Kęty wyniki analizy.

§ 7. 

1. Wypełnione karty analizy zadań, o których mowa w §5 zarządzenia, Sekretarz Gminy Kęty przekazuje niezwłocznie do Zespołu w celu wskazania tych zadań, które zostaną poddane pod głosowanie oraz tych, które nie zostaną poddane pod głosowanie.

2. Zespół wskazuje pisemnie uzasadnienie przyczyny nie poddania pod głosowanie określonej propozycji zadania.

§ 8. 

Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego poddane pod głosowanie oraz nie poddane pod głosowanie wraz z podaniem uzasadnienia, o którym mowa w §7 ust. 2, zostaną upowszechnione, nie później niż w dniu 17 października 2013 r., poprzez:

1) udostępnienie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty oraz na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl ;

2) zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty;

3) przekazanie stosownego zestawienia do organów jednostek pomocniczych Gminy Kęty.

Rozdział 4.
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§ 9. 

1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują, w głosowaniu jawnym, mieszkańcy Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia.

2. Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w ust. 1  wyznacza się punkty do głosowania.

§ 10. 

Listę punktów do głosowania, o których mowa w §9 ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości, w sposób określony odpowiednio w §8, w terminie do dnia 3  października 2013 r.

§ 11. 

W punktach do głosowania, o których mowa w §9 ust. 2, można otrzymać karty do głosowania oraz uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie.

§ 12. 

Wzór karty do głosowania określa załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 13. 

Głosowanie, o którym mowa w §9 ust. 1, przeprowadza się poprzez:

1) złożenie, w terminie o którym mowa w §6 zarządzenia, karty do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania, o których mowa w §10, lub

2) przekazanie karty do głosowania pocztą na adres siedziby Urzędu Gmin Kęty, pod warunkiem, iż wpłynie ona do Urzędu Gminy Kęty przed upływem terminu wyznaczonego na okres głosowania, o którym mowa w §6 zarządzenia, lub

3) wypełnienie interaktywnej karty do głosowania dostępnej w okresie głosowania, o którym mowa w §6 zarządzenia, na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl  .

§ 14. 

Na kartach do głosowania mieszkańcy Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia, dokonują wyboru maksymalnie pięciu propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie.

§ 15. 

1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich głosów ważnie oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, oraz sporządzeniu listy rankingowej z wynikami, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej zadania, o kolejności na liście decyduje publiczne losowanie.

§ 16. 

Rekomendowane do realizacji, poprzez ich uwzględnienie w projekcie uchwały budżetowej, o którym mowa w §3 ust. 2  zarządzenia, są te zadania z listy, o której mowa w § 15 ust. 1, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim, zgodnie z limitami wynikającymi z §2 ust. 3.

Rozdział 5.
Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne realizowane w procesie wdrażania budżetu obywatelskiego

§ 17. 

1. W trakcie wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzone będą kampanie promocyjne, informacyjne i edukacyjne uwzględniające:

1) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do realizacji w ramach tego budżetu;

2) przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie mieszkańców Gminy Kęty, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;

3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.

2. Kampanie, o których mowa w ust. 1, będą prowadzone z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/2013/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 238/2013/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 238/2013/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5  do Zarządzenia Nr 238/B
Burmistrza Gminy Kęty
z dnia 10 września 2013 r.

Regulamin pracy Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego

§ 1. 

1. Gminny Zespół ds. Konsultacji, zwany dalej Zespołem, obraduje na jawnych posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu i pod jego przewodnictwem.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, posiedzeniu przewodniczy wskazany przez Przewodniczącego członek Zespołu.

3. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. Przewodniczący posiedzenia podpisuje podjęte na tym posiedzeniu uchwały Zespołu.

4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 2. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego;

2) podejmowanie decyzji o poddaniu pod głosowanie mieszkańców Gminy Kęty propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego;

3) podejmowanie decyzji o niepoddawaniu pod głosowanie mieszkańców Gminy Kęty propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz uzasadnianie tych decyzji.

§ 3. 

Przewodniczący Zespołu, niezwłocznie po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2, informuje Burmistrza Gminy Kęty o wynikach pracy Zespołu, w tym w szczególności o decyzjach dotyczących wskazania tych zadań, które zostaną poddane pod głosowanie oraz tych, które nie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Gminy Kęty.


1) Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2012-2020